Voorwaarden

  

Het privacy beleid:

Wanneer je als klant bestelt hebben we je gegevens nodig om je bestelling te kunnen bezorgen. Wij gaan altijd zorgvuldig om met je persoonlijke gegevens. Hieronder vertellen we graag wat we bewaren.

Het privacy beleid kan altijd veranderen wanneer er nieuwe ontwikkelingen zijn.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens?
Het Geurhoekje is verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens
Om welke persoonsgegevens gaat het?
Persoonsgegevens zijn de gegevens die herleidbaar zijn tot de klant. Wij vragen alleen de volgende gegevens:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • Emailadres

Er worden verder geen andere gegevens opgevraagd of bewaard.
Van wie worden de persoonsgegevens verwerkt en hoe worden deze verkregen?
Wij verwerken de persoonsgegevens van alleen klanten die een bestelling hebben geplaatst. Je vult de gegevens tijdens het bestellen van de producten op onze webshop. Er zijn verder geen mogelijkheden om een account aan te maken. Door middel van het plaatsen van een bestelling ga je akkoord dat je gegevens worden verwerkt voor het verzenden van het pakketje.

 

 


 • Het Geurhoekje is niet verantwoordelijk voor
  beschadiging en/of verlies van producten welke worden verzonden door DHL

 • Alle prijzen zijn inclusief de BTW maar exclusief
  de verzendkosten.

 • Bestellingen kunnen uitsluitend worden opgehaald na
  het maken van een afspraak.

 • Wij hanteren geen minimale afname.

 • Op het moment dat u een bestelling plaatst gaat u
  akkoord met de levering,- en betalingsvoorwaarden.

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en
overeenkomsten, alsmede alle geleverde producten en diensten, geleverd door
Het Geurhoekje tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen is.

2. Alle prijzen worden aangegeven in Euro’s (€) en inclusief omzetbelasting.
(BTW)

3. Het Geurhoekje is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit
Overeenkomst, voor zogenaamde gevolgschade die Afnemer of een derde ter zake
van (in het gebruik van) de producten mocht lijden.

Hieronder is mede inbegrepen winstverlies, bedrijfsschade, verlies van gegevens
en immateriële schade.

4. Afwijkingen van en aanvullingen op enige bepaling in een Overeenkomst en/of
de Algemene Voorwaarden gelden slechts, indien zij schriftelijk door Het Geurhoekje zijn vastgelegd en hebben alleen
betrekking op de betreffende Overeenkomst.

Artikel 2. Offertes

1. Het Geurhoekje is slechts aan een offerte gebonden indien de
ongewijzigde aanvaarding hiervan door de Afnemer via mail binnen 8 dagen wordt
bevestigd, tenzij anders op de offerte vermeld.

Artikel 3. Overeenkomst

1. De Afnemer is in alle gevallen aan een bevestigde bestelling/overeenkomst
gebonden.

2. Het Geurhoekje  behoud zich het
recht bestellingen zonder opgaaf van reden niet te accepteren.

3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist c.q.
toelaat, heeft Het Geurhoekje  het
recht bepaalde werkzaamheden/leveringen te laten verrichten door derden.

Artikel 4. Levertijd

1. Het Geurhoekje streeft naar een levertijd binnen 2 - 7 werkdagen, doch zal
niet langer duren dan 14 werkdagen. Hierbij wordt gerekend vanaf het moment dat
uw betaling bij ons binnen is.

2. Overschrijding van de door Het Geurhoekje opgegeven leveringstermijnen, door welke
oorzaak dan ook, geeft de Afnemer nimmer recht op schadevergoeding of
niet-nakoming van enige op hem rustende verplichting uit de desbetreffende
overeenkomst dan wel een daar mee samenhangende overeenkomst.

3. Bij overschrijding van de maximale levertijd van 14 werkdagen heeft u het
recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Hiervoor dient u een e-mail of
brief aan Het Geurhoekje te sturen. Eventuele betalingen worden in dat
geval binnen 8 werkdagen na de kennisgeving aan u geretourneerd.

4. Afhalen is mogelijk van Dinsdag t/m Vrijdag van 9.30 - 17.30 en Zaterdag van 9.30 - 17.00 in onze winkel.

Het Geurhoekje heeft  voorraad in huis, het kan dus zijn dat een
bestelling iets langer op zich laat wachten, maar we doen er alles aan om deze
binnen 5 werkdagen in ons bezit te hebben.

Artikel 5. Wijziging van de Overeenkomst

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een
behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichte werkzaamheden te
wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de
overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of
aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden
beïnvloed. Het Geurhoekje  zal de
Afnemer zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte brengen.

3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of
kwalitatieve consequenties heeft, zal Het Geurhoekje  de Afnemer hierover
tevoren inlichten.

4. In afwijking van lid 3 zal Het Geurhoekje geen meerkosten in rekening
kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van
omstandigheden die aan Het Geurhoekje  kunnen worden toegerekend.

Artikel 6. Opzegging/Ontbinding

1. In geval van tussentijdse opzegging heeft Het Geurhoekje recht op een
naar redelijkheid vast te stellen vergoeding. De vergoeding zal gebaseerd zijn
op werkelijk gemaakte kosten.

Artikel 7. Afkoelingsperiode

1. Nadat de afnemer het door hem/haar bestelde product heeft ontvangen, heeft
de afnemer de bevoegdheid om binnen zeven (7) werkdagen na ontvangst van dit
product, de onderliggende overeenkomst met Het Geurhoekje te ontbinden. De
afnemer hoeft hiervoor geen reden op te geven.

2. Indien de klant de overeenkomst ingevolge artikel 7.1 van deze voorwaarden
wenst te ontbinden, dient de afnemer dit schriftelijk (via e-mail, of brief)
aan Het Geurhoekje  te melden. De
afnemer dient het product - na overleg met Het Geurhoekje - te sturen naar
een door Het Geurhoekje  vastgesteld
retouradres. Dit dient te gebeuren in de originele, niet beschadigde
verpakking. Geopende verpakkingen worden niet teruggenomen; het openen van de
verpakking betekent dat u het product/de producten wenst te behouden. De
afnemer dient zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen.

3. Indien de afnemer reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat de
klant de overeenkomst met Het Geurhoekje ingevolge artikel 7.1. en 7.2 van
deze Koopvoorwaarden heeft herroepen, zal Het Geurhoekje deze betalingen
binnen veertien (14) werkdagen nadat Het Geurhoekje  het door de afnemer geretourneerde product
heeft ontvangen, aan de afnemer terugbetalen. Het Geurhoekje behoudt het
recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van
het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het
product reeds is geopend, gebruikt of door de schuld van de klant (anders dan
die van Het Geurhoekje of de leverancier van het product) is beschadigd.

4. Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Het Geurhoekje  schade heeft opgelopen die aan
een handeling of nalatigheid van de afnemer te wijten is of anderszins voor
risico van de afnemer komt, zal Het Geurhoekje  de afnemer hiervan schriftelijk (via brief of e-mail)
in kennis stellen. Het Geurhoekje  heeft het recht om de waardevermindering van
het product als gevolg van deze schade van het product aan de afnemer terug te
betalen bedrag in te houden.

Artikel 8. Uitvoering

1. Het Geurhoekje zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen
uitvoeren.

Artikel 9. Betaling

1. Indien niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen geschiedt de levering
uitsluitend bij vooruitbetaling.

Artikel 10. Garantie

1. De garantie is vastgesteld volgens het toepasselijk recht, waarbij wij in
geval van gebreken de producten desgewenst eerst omruilen. Als het omgeruilde
product eveneens gebreken vertoont, kunt u de producten retourneren tegen
restitutie van het volledige aankoopbedrag (exclusief verzendkosten). Zie ook
Artikel 7

Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud

1. Alle aan de Afnemer geleverde goederen blijven eigendom van Het Geurhoekje  tot het moment van volledige
betaling van alle bedragen, met inbegrip van kosten, die de afnemer
verschuldigd is voor de krachtens overeenkomst geleverde of te leveren goederen
of verrichtte of nog te verrichten diensten, alsmede ter zake van vorderingen
wegens het tekortschieten in de nakoming van genoemde overeenkomst.

2. De Afnemer is gehouden voor zorgvuldige behandeling van de goederen zorg te
dragen en mist het recht de geleverde goederen anders dan na schriftelijke
toestemming Het Geurhoekje , te bezwaren en/of te belenen en/of hierop
(stil) pandrecht te vestigen, zolang Afnemer niet volledig aan zijn
verplichtingen jegens Het Geurhoekje heeft voldaan.

Artikel 12. Website

1. Alle op onze website getoonde prijzen / afbeeldingen zijn onder voorbehoud
van zetfouten.

Artikel 13. Toepasselijk recht

1.Op elke overeenkomst Het Geurhoekje en de Afnemer is Nederlands recht van
toepassing.

Artikel 14. Inschrijving KvK  69307164